verzia dátum vydania popis zmeny
[v 1.38] (build 522) 2013-11-04 + pridaná kompatibilita pre podporu importu údajov do programu ELEMENT
~ upravené tlačové zostavy v programe
- rôzne menšie úpravy, opravy a vylepšenia
[v 1.37] (build 520) 2013-07-12 + pridaná možnosť tlače čísiel dodacích listov naviazaných na faktúru
+ pridaná možnosť tlače bankového účtu partnera v zozname faktúr
[v 1.36] (build 518) 2013-05-27 + pridaný sumár v tabuľkových prehľadoch (položky)
~ upravený aktualizátor programu
- rôzne menšie úpravy, opravy a vylepšenia
[v 1.35] (build 514) 2012-12-10 + vylepšená stabilita
+ pridané filtre pre zoznamy dokladov
+ možnosť tlače kontaktných údajov na ďalších dokladoch
~ zmenený spôsob aktualizácie
~ upravená kompatibilita pre prevod údajov do Elementu
- oprava chyby pri prekláble ponuky a prijatej objednávky do faktúry
- rôzne menšie úpravy, opravy a vylepšenia
[v 1.20] (build 497) 2012-02-27 - odstránená chyba pri skladovom prepočte pri výrobkách
[v 1.19] (build 494) 2012-02-23 + pridaná možnosť tlače cenníkov podľa zvolených kritérií
+ pridaná možnosť zobrazenia nákupnej ceny vo výdajkách
+ tlač zoznamu výdajok vrátane nákupných cien
+ vylepšený výber z kategórií položiek
+ pridaná plnohodnotná podpora pre preklopenie údajov do nášho nového ekonomického systému ELEMENT
~ upravené mnohé tlačové zostavy
- odstránená chyba pri odmazaní individuálnych cien pri prepísaní obchodného partnera
- rôzne menšie úpravy, opravy a vylepšenia
[v 1.11] (build 336) 2011-02-25 ~ upravené zobrazovanie položiek v stave skladu
[v 1.11] (build 335) 2011-02-21 + možnosť filtrovania podľa zákazok
+ možnosť nastavenia stavu pre objednávky a ponuky
+ možnosť pridať do šablóny faktúry jednotlivé úrovne DPH a ich hodnoty ako samostatné položky
+ možnosť tlače zoznamu zákaziek
+ možnosť tlače zoznamu prijatých faktúr
~ upravená šablóna pre inventúru
~ upravenie zobrazovanie tovaru pod limitným množstvom zásob v stave skladu v prípade nulového množstva na sklade
- odstránená chyba pri tlači poštových poukážok pri zaokrúhľovaní
- odstránená chyba pri vkladaní neskladovej položky z prijatej faktúry do inventúry
- odstránená chyba pri zobrazení DPH pri zahraničnej faktúre
[v 1.08] (build 263) 2010-12-23 + možnosť hromadnej zmeny DPH (cez menu Nástroje -> Hromadná zmena DPH
+ sumáre v zobrazeniach zoznamov dokladov
+ možnosť priradiť dodací list faktúre
~ upravené zobrazovanie na formulári ponúk pre viac ako 2 desatinné miesta
~ upravená tlačová zostava ponúk
~ upravená tlačová zostava dodacích listov
[v 1.06] (build 200) 2010-09-07 - odstránená chyba, ktorá v niektorých prípadoch spôsobovala chybovú hlášku "MySQL has gone away."
[v 1.06] (build 198) 2010-09-06 + pridaná šablóna pre tlačovú zostavu dodacieho listu s dvoma mernými jednotkami
+ pridaná možnosť filtrovania skladových pohybov podľa kódov položiek
+ pridaná možnosť nastavenia limitného množstva zásob na sklade
~ upravená funkcionalita výrobku s dvoma mernými jednotkami
- oprava v zozname ponúk a pri mazaní ponuky
- oprava pre zákazníkov Invoice: Standard (objednávky a ponuky)
- oprava uloženého DPH vo faktúrach vystavených pred verziou [1.06 (build 179)]
- rôzne menšie úpravy, opravy a vylepšenia
[v 1.06] (build 179) 2010-07-24 + možnosť úpravy šablóny pre tlač zoznamu faktúr
+ nová šablóna pre zoznam faktúr
+ pridaná možnosť netlačenia kódu na dodacích listoch (potrebné nastaviť v nastaveniach programu - záložka "Tlač")
+ možnosť výberu šablóny pred tlačou faktúry (tlačidlom vedľa tlačidla "Vytlačiť")
+ možnosť vytvorenia prijatej objednávky z ponuky
+ možnosť vytvorenia faktúry z ponuky a prijatej objednávky
+ zapamätanie si nastavení pre vytváranie dokladov a pre odpisovanie položiek zo skladu samosatne pre nové formuláre a pre formuláre pri úpravách
+ možnosť nastavenia mesačného, kvartálneho a polročného zobrazovania odhadu DPH na hlavnej stránke (potrebné nastaviť v nastaveniach programu - záložka "Ostatné doklady a formuláre")
+ zobrazovanie odhadu DPH z príjemok/výdajok a prjatých/vydaných faktúr samostatne
+ obnovená možnosť nahlasovať problémy priamo z programu
+ možnosť exportu do Excel dokumentu
+ možnosť vytvorenia kópie faktúry z existujúcej faktúry pri vystavovaní novej faktúry (pomocou F2)
~ upravená zostava grafov pri porovnávaní faktúr jednotlivých rokov pri mesačnom zobrazení
~ upravené možnosti pripojenia na server pri prvom spustení programu
- opravená chyba pri obnovovaní databázy zo zálohy v prípade neexistencie používateľa, pomocou ktorého bola vykonávaná záloha
- opravené odpočítavanie tovaru zo skladu faktúrou s mínusovými položkami
- opravené políčka pri zadávaní cien položiek do prijatých a vydaných objednávok
- rôzne menšie úpravy, opravy a vylepšenia
[v 1.05] (build 162) 2010-07-15 + pridaná stromová kategorizácia skladových položiek
+ možnosť evidencie rozmeru (dvoch merných jednotiek) pre výrobok (napríklad počet a dĺžka v metroch)
~ zmeny filtrovania vo výbere kategórií
~ upravené percentúalne prepočítavanie marže a prirážky pri použití cudzej meny
~ oprava načítavania kurzu pri hlavnej mene EUR a načítavania kurzu z ČNB
- zapamätanie si nastavenia pre nezobrazovanie uvítacej obrazovky pri prepnutí na inú databázu
- rôzne menšie úpravy, opravy a vylepšenia
[v 1.03] (build 114) 2010-04-12 + zapamätanie si nastavenia pre vytváranie dodacieho listu z faktúry a odpísanie/pripísanie tovaru na sklad zo všetkých dokladov
+ možnosť zadávania služieb a jednorázových položiek do ponuky
+ možnosť zadávania služieb do dodacích listov
- opravený manažér pre pripojenie na databázu
- rôzne menšie úpravy, opravy a vylepšenia
[v 1.03] (build 109) 2010-04-07 + možnosť nastavenia vzoru číslovania pre ďalšie typy dokladov
+ možnosť nastavenia IČ DPH pre platcov DPH v rámci EÚ (podľa §7)
~ upravená možnosť prevodu faktúr na euro len pre používateľov prechádzajúcich z programu Invoice
~ zmena v licencovaní verzií (Invoice: Basic, Invoice: Standard a Invoice: Business)
~ zmeny v tlačových zostavách
~ úprava nekorektných položiek (v evidencii položiek zvýraznených červenou farbou)
- rôzne menšie úpravy, opravy a vylepšenia
[v 1.03] (build 102) 2010-03-30 + možnosť evidencie prijatých faktúr
+ možnosť evidencie vydaných dobropisov
+ možnosť evidencie prijatých objednávok
+ možnosť evidencie výrobiek (možnosť výroby tovaru)
+ možnosť odpisovania tovaru zo skladu pomocou faktúr
+ možnosť nastavenia položky ako: skladová položka, výrobok, služba
+ možnosť evidovania výrobných čisiel pre skladové položky a výrobky
+ možnosť nastavenia rôznych cenových kategórií
+ možnosť nastavenia individuálnych cien pre jednotlivé položky a jednotlivých obchodných partnerov
+ podrobnejší prehľad o skladových pohyboch a stavu zásob na sklade
+ možnosť vystavovania faktúr v (rakúskej) nemčine
+ možnosť skonvertovať údaje spred roka 2008 na euro (pre používateľov prechádzajúcich z programu Invoice)
+ pridané užívateľské práva
+ možnosť upravovania tlačových zostáv dokladov (cez menu "Nástroje")
~ prepracovaný design programu
~ zmeny v tlačových zostavách
- rôzne menšie úpravy, opravy a vylepšenia
[v 1.01] (build 068) 2010-01-10 + pridanie nastavenia pre generovanie VS (nastavenia - záložka faktúra)
+ pridanie možnosti skopírovania VS po vybraní zálohovej faktúry do faktúry
~ úprava hrodmadného exportu do PDF
- oprava chyby pri pridávaní niektorých položiek do príejemky/výdajky
- oprava načítaného zoznamu odberateľov pri spresnenom výbere odberateľov pri vystavovaní výdajky
[v 1.01] (build 065) 2009-12-30 + pridaná možnosť hromadného exportu označených faktúr do PDF súborov
~ prepracovaná správa databáz a možnosti pri obnovovaní databázy
~ prepracované prvotné spustenie programu (jednoduchšie napojenie na potrebnú databázu na inom počítači)
~ prepracované rôzne časti programu
~ zmena spôsobu pridávania príjemok a výdajok
~ zvýšenie stupňa bezpečnosti uloženia hesla k databáze
~ zmenený aktualizačný mechanizmus
- rôzne menšie úpravy a opravy
[v 1.00] (build 01) 2009-02-10 + vydaná prvá verzia programu Invoice: Business